ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO

Σκοπός της εταιρείας Ευάγγ. Μπόθος & ΣΙΑ ΟΕ είναι η παροχή υψηλής αξίας υπηρεσιών στο χώρο της επισκευής και της εμπορίας μηχανημάτων καθαρισμού. Η εταιρεία μας δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια να ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του συνόλου των αποδεκτών των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Στα πλαίσια αυτά, εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001:2018 & Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015.

Βασική αρχή μας αποτελεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων σας , δεσμευόμενοι παράλληλα για την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης